HEIDENHAIN编码器ERA4480C

点击图片查看原图
品 牌: HEIDENHAIN 
单 价: 3000.00元/件 
起 订: 1 件 
供货总量: 1000 件
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-09-08 19:21
浏览次数: 2
询价
公司基本资料信息


 
 
产品详细说明
 海德汉公司的产品是机床和大型设备高效和有效工作的保证。 自1948年海德汉公司在德国Traunreut重建后,现已累计交付超过600万套直线光栅尺,1500万套旋转编码器和角度编码器,500,000台数显装置和近260,000套TNC数控系统。 今天乃至未来,这期间所积累的专业知识都将成为海德汉公司是您正确选择的保证。李工 15381946239

HEIDENHAIN编码器ERA4480C
ERA4800增量模块化角度编码器,

海德汉公司的角度编码器精度高,可达角 秒级甚至更高。角度编码器应用于机床回 转工作台、机床摆动铣
头、分度装置、高 精度角度测量工作台、角度计量、天线和 天文望远镜等精密设备上。
线数通常为9000至180 000线
精度从±5"至±0.4"
最小测量步距可达0。000 01°或0。036"(增量式)或29 bit,即每圈约 
53 600万个位置(绝对式)
RCN,RON,RPN系列角度编码器 带内置轴承和定子联轴器
由于带内置轴承和定子联轴器的 RCN、RON和RPN系列角度编码器的静态 和动态精度高,它们是回转工作台
和摆动 轴等高精度应用的理想选择。测量基准是 DIADUR光栅的圆光栅码盘—RPN为相位光 栅。采用定子联
轴器的编码器精度已包括 联轴器产生的误差。如果是分离式联轴器 的角度编码器,在计算系统精度时必须
考 虑连接误差。
RCN 2000、 RCN 5000和RCN 8000系列 角度编码器特点:
高质量扫描,绝对信号刻轨(序列编码
结构)的大面积扫描并带增量信号刻轨 (单场扫描且光学过滤)
安装公差大,因为定子联轴器抗扭刚性 大和轴密封性能好
可快速分离的插入式电缆
扫描和信号处理电子电路允许的供电范
围大并有监测和诊断功能

HEIDENHAIN编码器ERA4480C
ERO,ERA系列角度编码器 无内置轴承
海德汉公司实心圆光栅码盘的ERO和ERA 系列角度编码器没有内置轴承。设计用在 机床零件或部件中。
系统精度取决于圆光栅码盘与驱动轴轴承 间的同轴度以及径向跳动和轴向跳动。
ERO系列角度编码器的带轮毂玻璃圆光栅 码盘为基体。ERO系列角度编码器的主要 特点是重量轻和结构紧凑
。主要用于计量 设备、小型回转工作台、高精度及高动态 性能驱动应用。
ERA系列角度编码器为高强度的钢带光栅 鼓,适用于高轴速应用,最高转速10 000 rpm 
主要用于高速主轴
,回转工作台和 摆动轴。
ERA4480C-IWOBNOjpg

HEIDENHAIN编码器ERA4480C
HEIDENHAIN角度编码器安装方式 
内置轴承和定子联轴器的角度编码器和旋 转编码器,其圆光栅码盘直接与被测轴相 连。读数头通过滚珠轴
承安装在轴上,并 由定子联轴器支撑。因此,联轴器必须只 吸收轴承摩擦导致的扭矩,尤其是轴进行 角
加速期间。因此,这些角度编码器具有 出色的动态性能。由于定子联轴器,系统 精度中包括联轴器误差。 
定子联轴器的其它优点还有:
 安装简单
 总长度短
 联轴器固有频率高
 可使用空心轴
内置轴承角度编码器和旋转编码器用分离 式联轴器连接,用于实心轴。这种推荐的 连接被测轴方式能补偿
径向和轴向误差。 分离式联轴器的角度编码器支持的轴转速 更高。
无内置轴承角度编码器和旋转编码器工作 时没有摩擦。组装时需相互调整两个部件 —读数头与圆光栅码盘
、光栅鼓或钢带光 栅尺。优点:
? 所需空间小
? 大直径空心轴
? 允许高轴速
? 无附加启动扭矩

HEIDENHAIN编码器ERA4480C系列及其他型号
HEIDENHAIN-3476 电缆 ID:517375-04 
HEIDENHAIN-3477 备件 605352-37 
HEIDENHAIN-3478 备件 354319-06 
HEIDENHAIN-3479 备件 348225-29 
HEIDENHAIN-3480 备件 358698-69 
HEIDENHAIN-3481 ERN 1130 1024 01L70-GF 
HEIDENHAIN-3482 备件 0020-8079 
HEIDENHAIN-3483 备件 0020-9084 
HEIDENHAIN-3484 备件 512134-01 
HEIDENHAIN-3485 ERN1120 1024 87S15-HC 
HEIDENHAIN-3486 LS629 ML=420 
HEIDENHAIN-3487 LS629 ML=370mm 
HEIDENHAIN-3488 读数头 LB382 315420-03L 
HEIDENHAIN-3489 ECN 113 2048 27S17-58 
HEIDENHAIN-3490 ROQ425-SSI(ID:631703-01) 
HEIDENHAIN-3491 位置传感器 LS186-ML-240mm-KI 
AE LB382   ID:315420-03
AE LB326   ID: 255337-15
AE LS176  ID:326797-08  326797-13
AE LS603C  ID: 326799-02  315087-02
AE LS704  ID:253329-02
AE LC481  ID:327671-01   337452-01  384978-01 热销
AE ERO1324  ID:345333-04
LS476,620mm,329988-2Y;
ERN1381 2048 Id.Nr:385489-56 ;
MT12W Id.:231011-03   ;
LS187C ML=740mm+3m KF(替代LS186C ML=740mm)   ;
LS187C ML=1540mm+3m KF(替代LS186C ML=1540mm);    热销
LS187C ML=940mm+3m KF(替代LS186C ML=940mm)   ;
LB382/8040mm:315421-25,315423-03,315423-06,315420-03;
LB382/7040:315421-20,315423-01,315423-03,315423-06,315420-03; 热销
RCN729 Id-Nr.:529717-01   ;
ROD 280 18000Imp,Id。-Nr。:512132-31     ;
MT 12 Id.-Nr.:243602-06;
HEIDENHAIN编码器ERA4480C
LC182 20μm Id:368604-03;
LS487。ID。572250-15;
LS187.ID.526971-13;
EXE101。ID。536397-06;               热销     
MT12W ,Id-Nr:231011-03    ;
ROD 486 5000imp Id。Nr。:376886-0B ;
EQN 425 512impulse ID。Nr。:631715-10  ;
LS 186 1040mm ID.Nr.:336960-46   ;
LS 703 1540mm  336976-19;
AE LS703 ID:326799-05    ;
3m  310573-03;
ROD436 1024 ID:376836-20     ;
ROD426/720   376846-LZ ;
336960-46  LS 186  1040  ;
315421-18  LB 302 6640mm;
315420-03  AELB 382C     ;
AELS487C,Id.:348427-02(594875-01)      ;
AELB301,Id.:284931-01;
AELS477, Id-Nr.350407-26;    
LB382  ML=3040mm,±5um,Id.:315416-14, 3m cable ;
ERN 1387,2048,Id.:385487-51    ;
ERN1381 2048,Id。:385489-56     ;
MT12W Id.Nr:231011-03;
ERN1381。020-2048 Id。Nr。385489-56 ;
LB382 ML1040mm ID-Nr。:315416-04;
AE LB 382,ID:315420-03     ;
AE LB 301,ID:284931-01     ;
LS 486C,1020MM,ID:329993-28;
LS 486C,820MM,ID:329993-24  ;
EQN13252048 Id。538234-51;
MT12W,12MM Id。231011-03;
LS187C,940MM,Id。526974-09(LS186C,940MM)3M,KF,Id。360645-03   ;
LS187C,1540MM,Id.526974-15(LS186C,1540MM)3M,KF,Id.360645-03      ;
MT12W,Id.231011-03    ;
EQN 425 ID.631713-01 ;
20mID。Nr。:309778-20   ;
25mID.Nr.:309778-25   ;
ROQ 425 ID.Nr.:326172-01;     
3mID.Nr.:323897-03     ;
ERN 430  ID。Nr。:385438-26;
25mID.Nr.:309777-25   ;
ROC 413  ID。Nr。:631695-08;
ROD 486 2048imp Id。Nr。:376886-31 ;
AELB。382C  ID。NR:315420-04;   
EQN 425。512 IMPULSE  ID。NR:631713-01 ;
EQN 425 2048 2MPULSE  ID.NR:605381-01     ;
EQN 1325  2048 INPULSE ID.NR:655251-51  
AELS187 Id。: 387 532-03     ;
LS187 ML=1040MM Id.:527 389-10and Id.:360645-03      ;
LS187 ML=1740MM Id.:527 389-17and Id.:360645-03      ;
IBV101 Id.:536 398-01  ;
LB 382 Id。:315 420-03   ;
LB 302 ML=6640MM Id.:316 530-74;
LB 302 ML=7040MM Id.:316 530-78;
EQN 1325 ,2048,ID。:538234-51      ;
ROD436,1024  ID:317393-55    ;
AE LS486  ID:310727-50
AE ERM280  ID:393692-11   393000-04  393000-02
AE LB382C  ID:315420-04
AE LIDA47-LIDA475  ID:636872-   636011-   636872-08  热销
AE LB301C  ID: 284931-03
AE LB302  ID: 315420-01  315420-02
AE LC182  ID:368604-03
AE LS186C  ID:326797-04
ERN 1381,2048  ID:313453-06 ;
538727-55  ERN 1381,1024;
385489-56  ERN  1381  2048;    
EXE101,Id.:536397-06  ;
IBV606,Id。:331918-13   ;
LS487C,1020mm,Id.:572248-17  ;
LS487C,1440mm,Id.:572248-21  ;
AELS487C,Id.:594875-01    ;
ERN430,1024,Id.:385438-12;
MT12W ,Id.:231011-03  ;
AE LB382C Id-Nr.:315420-04    ;
3mKF Id-Nr.:310128-03;
ERN1387.020-2048 Id-Nr.:385487-03;
ERN1381.001-2048 Id-Nr.:385489-56;
AE LB326,Id.:255337-15     ;
ROD1080 3600,Id.:322802-33(534904-33);

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

极速快乐8 快3娱乐平台 幸运飞艇官网 上海时时乐开奖 幸运赛车 上海时时乐 上海时时乐 乐彩网 河北快3 三分快3